Polityka prywatności

Polityka Prywatności serwisu www.eco-air.pl

Operatorem Serwisu jest Eco Air jan Górski, ul. Abrahama 17 , Gdynia zwany dalej ADMINISTRATOREM

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W niniejszym dokumencie ADMINISTRATOR przedstawia w jaki sposób wdraża przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu w odniesieniu do danych osobowych swoich kontrahentów i osób ich reprezentujących.

Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. Poprzez wyrażenie zgody, zgadzasz się na zbieranie, używanie i dzielenie się informacjami zgodnie z Polityką Prywatności. W przypadku zbierania i wykorzystywania danych osobowych, zachowujemy przejrzystość w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych.

BEZPIECZEŃSTWO
Wdrożyliśmy środki, aby zabezpieczyć dane osobowe przed utratą, kradzieżą, niewłaściwym użyciem i nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem. Wszystkie zbierane dane chronione są z użyciem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa. Wdrażamy nasze wewnętrzne zasady, procedury i realizujemy szkolenia obejmujące ochronę danych, ich bezpieczeństwo i poufność.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
ADMINISTRATOR zbiera i przetwarza dane zgodnie z i na potrzeby prowadzonej działalności, w związku z oferowanymi i realizowanymi usługami bądź produktami. Są to dane kontaktowe i osobowe niezbędne do realizacji trwających i przyszłych umów, w tym również związane z jakością świadczonych usług oraz bezpieczeństwem ich realizacji. ADMINISTRATOR nie zbiera i nie przetwarza innych danych, które nie są konieczne do realizacji umowy. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest warunkiem koniecznym do realizacji umów na usługi oferowane przez ADMINISTRATORA. Analogicznie znajduje to zastosowanie w przypadku umów zawartych pomiędzy ADMINISTRATOREM a Dostawcami.

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
ADMINISTRATOR przetwarza Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą lub z Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą, w tym do:
a) świadczenia, utrzymywania i ulepszania usług;
b) zapewnienia właściwej obsługi Klienta;
c) obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz;
d) kontaktowania się z Tobą, w celach związanych ze świadczeniem usług;

Ponadto przetwarzanie jest niezbędne dla dopełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADMINISTRATORZE z tytułu zrealizowanych umów (np. zasady podatkowe, przechowania dokumentów i zapisów księgowych), jak również ze względu na realizacje zadań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w tym np. planowanie i organizacja pracy, raportowanie oraz przeprowadzanie analiz.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:
a) prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych usług własnych ADMINISTRATOR w związku z umowami trwającymi oraz kontynuowanymi w przyszłości.
b) kontaktowanie się z Tobą w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, w szczególności i za Twoją zgodą, przez e-mail;

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Twoje dane osobowe są przechowywane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych i rachunkowych, dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, archiwizacyjnych. Maksymalny okres przechowywania wynosi 10 lat od zakończenia wykonania umowy. Dane osobowe pozyskane w celach marketingowych oraz w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przechowywane są do momentu odwołania zgody przez Ciebie wobec takiego przetwarzania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH STRONOM TRZECIM
Powierzamy dane osobowe innym podmiotom tylko wówczas, gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W odpowiednich umowach zawieramy postanowienia dotyczące środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych i zachowania poufności. W związku z tym Twoje dane mogą być przekazywane:
a) podmiotom współpracującym z nami, które udzielają nam wsparcia przy świadczeniu usług i wykonują czynności związane z ich realizacją;
b) podmiotom zewnętrznym, które obsługują i zarządzają naszymi wewnętrznymi systemami IT;
c) organom nadzorczym, w odpowiedzi na żądanie udzielenia informacji, jeżeli ujawnienie jest zgodne lub wymagane przez obowiązujące prawo, regulację, proces prawny lub wniosek rządowy;

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
Zgodnie z obowiązującym prawem osoby fizyczne posiadają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a administrator odpowiada za ich realizację. W sytuacji, gdy ADMINISTRATOR jest administratorem danych i decyduje o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych, informujemy o Twoich prawach:

 • Prawo dostępu do danych osobowych – osoby fizyczne mają prawo dostępu do swoich danych, które jako administrator przechowujemy.
 • Prawo do sprostowania danych – jeśli Twoje dane są nieaktualne lub nieprawidłowe.
 • Prawo do usunięcia danych – jeśli Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub nie wyrazisz zgody na dalsze przetwarzanie danych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – jeśli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe, są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na czas pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych lub ich zgodności.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu – w dowolnej chwili, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś lub Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu.

W przypadku wyrażenia chęci skorzystania z tych praw, prosimy wysłać wiadomość na adres e-mail podany w zakładce kontakt lub listownie. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.giodo.gov.pl.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. i pozostanie w mocy z zastrzeżeniem możliwości dokonywania zmian w jej postanowieniach w przyszłości.
Zaktualizowana Polityka Prywatności będzie wchodzić w życie z dniem jej opublikowania przez ADMINISTRATORA na niniejszej stronie internetowej

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Polityki Prywatności i przetwarzanych danych prosimy o kontakt na adres e-mail podany w zakładce kontakt lub listownie.

I. Definicje

 1. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

 2. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

 3. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

 4. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.eco-air.pl

 5. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

 6. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

Konfiguracji serwisu

 • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

 • rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp...

 • Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 • Analiz i badań oraz audytu oglądalności

 • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 • Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

 • Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

 • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA].
 • wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych


Wycofuję zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb związanych z przedstawieniem oferty handlowej, ew. zleceniem i realizacją usługi - firmie Eco Air jan Górski, ul. Abrahama 17, Gdynia w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz od 25 maja 2018 roku - w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.