Regulamin

Warunki Sprzedaży w firmie Eco Air Jan Górski

1. Zakres stosowania
1.1 Niniejsze Warunki Sprzedaży są integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Eco Air Jan Górski z siedzibą w Gdyni, ul Abrahama 17 zwaną dalej Sprzedającym, a nabywcami oferowanych przez niego Towarów i Usług, zwanymi dalej Kupującym o ile umowy te nie stanowią inaczej.
1.2 Udostępnienie niniejszych warunków Kupującemu następuje przed zawarciem umowy przez ich publikację na stronie internetowej Sprzedającego (www.eco-air.pl). Kupujący ma możliwość skopiowania Warunków Sprzedaży na własny nośnik elektroniczny bądź wydrukowania celem ich przechowywania oraz odtworzenia.
1.3 Wszelkie odstępstwa od niniejszych Warunków Sprzedaży wymagają pisemnego potwierdzenia przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy Sprzedającego pod rygorem nieważności.

2. Zamówienia, zawieranie umowy
2.1 Zamówienia można składać poprzez aplikację sklepu internetowego na stronie internetowej Sprzedającego oraz faksem, listownie bądź mailem.
2.2 Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie zamówienia przez Kupującego i potwierdzenie go przez Sprzedającego.
2.3 Potwierdzenie zamówienia następuje metodą, którą zostało złożone zamówienie. Potwierdzenie zamówienie może zostać zastąpione dostawą towaru co również potwierdza zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Stronami.
2.4 Automatycznie generowana przez aplikację sklepu internetowego natychmiast po złożeniu każdego zamówienia wiadomość nie jest potwierdzeniem zamówienia w rozumieniu pkt. 2.2 niniejszych warunków, a jedynie kopią złożonego zamówienia dla Kupującego do celów informacyjnych.

3. Ceny, warunki płatności
3.1 Oferta i ceny zawarte na stronie internetowej oraz w reklamach elektronicznych Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 KC, a są jedynie zaproszeniem do rokowań w rozumieniu art. 71KC
3.2 Ceny podane na stronie internetowej wyrażone są w Złotych Polskich (PLN) i w odpowiednich rubrykach podane są równolegle ceny netto i brutto (z VAT).
3.3 Ceny mogą ulegać zmianom wynikającym z sytuacji rynkowej, wahań kursów walut, zmian przepisów celnych oraz innych czynników. Ceny potwierdzone przez Sprzedającego w potwierdzeniu zamówienia pozostają wiążące i nie podlegają zmianom.
3.4 Akceptujemy płatność gotówką, w formie przedpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego, za pobraniem pocztowym, kartą kredytową, e-przelewem. Możliwa jest również płatność odroczona (przelew), co wymaga jednak odrębnych ustaleń pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym.
3.5 Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24

4. Dostawa
4.1 Miejsce wydania towaru jest magazyn Sprzedającego w Gdynia, Łużycka 10. Sprzedający może w imieniu Kupującego zlecić dostawę towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego.
4.2 Koszty dostawy przedstawione są w procesie składania zamówienia i zależne są od wybranej formy płatności, sposobu dostawy oraz wartości zamówienia.

5. Reklamacje, odpowiedzialność
5.1 Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty wydania towaru Kupującemu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r.
5.2 W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z opisem rodzaju niezgodności oraz oczekiwanego sposobu realizacji zobowiązań Sprzedającego, należy odesłać na koszt Sprzedającego, po wcześniejszym nadaniu numeru RMA zgłoszenia. Numer ten nadajemy po otrzymaniu wypełnionego formularza Zgłoszenia reklamacyjnego umieszczonego w zakładce „Jak kupować” strony internetowej Sprzedającego